Skip to content

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Radicalsports

Artikel 1: Algemeen 
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen  van Radicalsports en de persoon die gebruik maakt van de faciliteiten van Radicalsports (hierna te noemen “de deelnemer”).
2. Bijzondere afspraken die van deze voorwaarden afwijken of deze aanvullen, zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen en gelden slechts per geval.

Artikel 2: Aanmelding en Radicalsports-pas 
1. Aanmelding als deelnemer vindt plaats door het online inschrijfformulier volledig in te vullen en te verzenden. Het  lidmaatschap vangt aan, nadat Radicalsports het inschrijfformulier inclusief inschrijfgeld heeft ontvangen op de datum van ingang.

Artikel 3: Lidmaatschap, termijn en betalingsvoorwaarden
1. Een lidmaatschap bij Radicalsports zal altijd op de 1e van de maand ingaan en is altijd voor de duur van 1 maand met stilzwijgende verlenging van telkens 1 maand..
2. Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar. Betaling dient te geschieden vooraf via automatische incasso voor het bedrag dat betrekking heeft op het aangegane lidmaatschap.
3. Bij een niet tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag, bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende saldo of zonering om welke reden dan ook, wordt de deelnemer voor de in de gelegenheid gesteld om voor voldoende saldo zorg te dragen of zelf het verschuldigde bedrag te voldoen. Indien de deelnemer na een periode van vier weken nog steeds in gebreke gebleven is, wordt de vordering en alle nog te incasseren termijnen van het abonnement uit handen gegeven. Alle kosten die hiervoor gemaakt worden, met een minimum van €150,=, zijn voor rekening van de deelnemer.
4. Terugboeking van automatisch afgeschreven bedragen is mogelijk binnen 30 kalenderdagen.
5. Zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan  kan dan de toegang tot Radicalsports worden geweigerd. Radicalsports is gerechtigd bij een betalingsachterstand het lidmaatschap en de relatie met de deelnemer te beëindigen, zonder dat de betalingsverplichting vervalt.
6. Radicalsports behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen. Tenminste 1 maand voor een prijswijziging worden de deelnemers hiervan in kennis gesteld. Indien het tarief met meer dan 10% stijgt, is de deelnemer gerechtigd zijn lidmaatschap met on-middellijke ingang te beëindigen met inachtneming van artikel 6, lid 1.

7. De prijsstelling van de groepslessen is dusdanig vastgesteld dat rekening is gehouden met uitval als gevolg van feestdagen, vakantie of andere lokale evenementen.

Artikel 4: Trainingstijden
1. Radicalsports behoudt zich het recht voor om openingstijden, -plaats, -programma’s e.d. te wijzigen.
2. Als de deelnemer geen gebruik maakt van het recht tot onbeperkt trainen of deelnemen aan cursusonderdelen en/of – activiteiten, die aangeboden worden door Radicalsports, vindt geen restitutie van de contributie plaats.
3. Op officiële en erkende feestdagen en/of tijdens evenementen is Radicalsports gerechtigd gesloten te zijn dan wel de openingstijden en/of aanbod aan te passen.
4. Geplande afspraken die door deelnemer worden geannuleerd, kunnen alleen worden ingehaald wanneer deze minimaal 24uur van te voren is afgezegd.
5. Om toegang te krijgen tot de sportschool, kan elk lid een app aanvragen waarmee de deur kan worden geopend. Toegang met de app is strikt persoonlijk en het is niet toegestaan deze te delen of iemand  zonder toestemming mee te nemen. Wanneer misbruik wordt geconstateerd wordt het abonnement met onmiddellijke ingang beëindigd en toegang tot de sportschool ontzegt. 

Artikel 5: Wijziging van het lidmaatschap
1. Het lidmaatschap kan op elk moment worden uitgebreid met een aanvullend abonnement, bijvoorbeeld Budosporten of andere groepslessen.
2. Bij een uitbreiding van het lidmaatschap gaat de deelnemer opnieuw een contract aan voor minimaal 1 maand, te rekenen vanaf het moment van ingaan van het extra abonnement.
3. Een aanvullend abonnement kan worden opgezegd door schriftelijk op te zeggen bij Radicalsports.
4. Een aanvullend abonnement kan worden beëindigd per de datum waarop het abonnement afloopt, met inachtneming van lid 2 van dit artikel.

Klik hier om uw abonnement bij Radicalsports ooij te wijzigen.

Artikel 6: Beëindiging van het lidmaatschap
1. De deelnemer kan zijn lidmaatschap beëindigen door schriftelijk op te zeggen bij Radicalsports.
2. Een lidmaatschap kan worden beëindigd per de datum waarop het lidmaatschap afloopt, met inachtneming van art. 3, lid 1 en art. 5, lid 2.
3. De opzegtermijn bedraagt 1 maand voor de datum waarop het lidmaatschap afloopt, met inachtneming van art. 3, lid 1 en art. 5, lid 2.
4. Radicalsports behoudt zich het recht voor bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag, op aangeven van de vestigingsdirectie een lidmaatschap eenzijdig te beëindigen zonder teruggave van betaling en zonder dat de betalingsverplichting voor het lopende termijn vervalt.

Klik hier om uw abonnement bij Radicalsports ooij te wijzigen.

Artikel 7: Risico en aansprakelijkheid 
1. Radicalsports aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de deelnemer.
2. Het gebruik maken van de faciliteiten, trainingsondersteuning, het volgen van groepslessen of een programma bij Radicalsports, is geheel voor eigen risico van de deelnemer.
3. Radicalsports aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van de deelnemer.
4. De deelnemer is zich ervan bewust dat het beoefenen van bepaalde takken van sport risico’s met zich meebrengt en dat hij/zij eventuele (vervolg-)schade die ten gevolge beoefening van enigerlei tak van sport kan ontstaan, voor eigen risico neemt.
5. Tevens zal de deelnemer Radicalsports vrijwaren voor aanspraken van derden ten deze.

Artikel 8: Huisregels 
1. De deelnemer wordt geacht op de hoogte te zijn van de huisregels van de Radicalsports -vestiging en hiernaar te handelen.
2. De algemene voorwaarden en de huisregels van de Radicalsports -vestiging staan op de website van Radicalsports en zijn bij de receptie van de Radicalsports -vestiging op te vragen.

Artikel 9: Persoonsgegevens
1. Radicalsports verwerkt de persoonsgegevens van de deelnemer ten behoeve van een goede bedrijfsvoering, waaronder onder meer wordt verstaan het onderhouden van een goede ledenadministratie. Radicalsports kan de deelnemer per e-mail informeren omtrent zijn activiteiten.
2. De persoonsgegevens worden opgenomen in een bestand in de computer, waarin alle deelnemers van Radicalsports zijn opgenomen. Radicalsports en haar werknemers gaan vertrouwelijk om met de verstrekte gegevens. De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk ten behoeve van het genoemde doel.
3. De deelnemer kan verzoeken om inzage van zijn persoonsgegevens en om verbetering, aanvulling of wijziging van deze gegevens, welk verzoek zal worden gehonoreerd indien dit redelijkerwijs mogelijk is.

Artikel 10: Rechtstoepassing 
1. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten door of met Radicalsports aangegaan, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing
2. Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen de deelnemer en Radicalsports, zullen worden beslecht door een bevoegde rechter in het arrondissement waar de Radicalsports-vestiging is gevestigd.
3. Door zijn inschrijving verklaart de deelnemer de algemene voorwaarden en de huisregels van Radicalsports te accepteren.

Radicalsports, november 2022